Breaking News

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(​မော်လမြိုင်) ၏၂၀၂၂-၂၀၂၃ခု၊ပညာသင်နှစ်၊A.G.T.I (ပထမနှစ်နှင့်ဒုတိယနှစ်)သင်တန်းများအတွက်စာ​မေးပွဲအချိန်ဇယားများ​ကြေညာခြင်း

အစိုးရစက်မှုလက်မှုသိပ္ပံ(​မော်လမြိုင်)၏၂၀၂၂-၂၀၂၃ခု၊ပညာသင်နှစ်၊A.G.T.I(ပထမနှစ်) ပထမနှစ်ဝက်သင်တန်း၊A.G.T.I(ပထမနှစ်)ဒုတိယနှစ်ဝက်သင်တန်းနှင့်A.G.T.I(ဒုတိယနှစ်) ပထမနှစ်ဝက်သင်တန်းများအတွက်စာ​မေးပွဲအချိန်ဇယားများ​အားထုတ်ပြန်​ကြေငြာ လိုက်ပါသည် ၂၀၂၂-၂၀၂၃ခု၊ပညာသင်နှစ်၊A.G.T.I(ပထမနှစ်) ပထမနှစ်ဝက်သင်တန်း ၂၀၂၂-၂၀၂၃ခု၊ပညာသင်နှစ်၊A.G.T.I(ပထမနှစ်)ဒုတိယနှစ်ဝက်သင်တန်း ၂၀၂၂-၂၀၂၃ခု၊ပညာသင်နှစ်၊ A.G.T.I(ဒုတိယနှစ်) ပထမနှစ်ဝက်သင်တန်း